^ na górę

Pępowo

o gminie słów kilka

Pępowo to malownicza gmina położona na terenie Wielkopolski. Do niedawna była jedną z najmniejszych obszarowo gmin byłego województwa leszczyńskiego, położona w południowo - wschodniej jego części. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne. Pępowo leży w połowie drogi pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem przy międzyregionalnej linii kolejowej Ostrów Wlkp. - Leszno oraz międzyregionalnej drodze Krotoszyn - Rawicz - Warszawa.

            Warunki środowiska przyrodniczego, a także dość znaczne oddalenie do głównych aglomeracji miejsko - przemysłowych kraju przesądzają o rolniczym charakterze gminy.

            Pępowo zajmuje obszar 86,7 hektarów, z tego 6.205 gruntów ornych. Gminę zamieszkuje ponad 6 100 mieszkańców, którzy w większości utrzymują się z pracy rolniczej oraz przetwórstwa rolno - spożywczego. Otoczeniem terytorialnego systemu społecznego gminy Pępowo jest byłe województwo leszczyńskie, jeden z największych rozwiniętych rolniczo regionów kraju oraz województwo dolnośląskie. Pępowo wchodzi zatem w skład regionu o niewielkim obszarze i zaludnieniu, dość jednorodnych warunkach środowiska, prezentującego średni ogólny poziom rozwoju społeczno - gospodarczego, jednak najwyższy krajowy poziom rozwoju rolnictwa, regionu spójnego komunikacyjnie o wyraźnym niedorozwoju infrastruktury, zarówno technicznej, jaki i społecznej.

            Ludność gminy zamieszkuje w 13 wsiach sołeckich: Babkowice, Czeluścin, Gębice, Kościuszkowo, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, Pasierby, Pępowo, Siedlec, Skoraszewice, Wilkonice. o dość luźnej zabudowie, co znacznie powiększa koszty jej obsługi w zakresie infrastruktury. Gęstość zaludnienia 70 osób na 1 km2 nie jest wysoka, jeśli się ją porównuje z poziomem krajowym. W ogólnej liczbie ludności znaczny odsetek przypada na ludność w wieku poprodukcyjnym.

            Ponad 71% powierzchni gminy stanowią użytki rolne, w ramach, których aż 94% stanowią grunty orne. Bardzo mało jest łąk i pastwisk oraz sadów i ogrodów. Jak na warunki regionalne, gmina jest dość dobrze zalesiona (19,9 % powierzchni). Gmina posiada nieźle rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, zwłaszcza wodociągowej, telefonicznej i gazowej. Gorzej przedstawia się sytuacja w dziedzinie kanalizacji. Rozwój sieci infrastruktury stanowi priorytet inwestycyjny władz lokalnych.

            Pępowo wraz z ościennymi gminami: Krobia, Pogorzela, Kobylin, Borek i Piaski tworzy mikroregion rolniczy o specyficznych, wyżej opisanych własnościach. Wykazuje silne związki przestrzenne z najbliższym małym miastem Gostyniem, Krotoszynem i Lesznem.

Copyright © 2013. kl. 2A G - 2012 / 2013 Rights Reserved.